pub const G_UNIX_SOCKET_ADDRESS_INVALID: GUnixSocketAddressType = 0;