Type Definition gio_sys::GMountMountFlags

source · []
pub type GMountMountFlags = c_uint;