pub const G_UNIX_SOCKET_ADDRESS_PATH: GUnixSocketAddressType = 2;