pub type GInterfaceInitFunc = Option<unsafe extern "C" fn(_: gpointer, _: gpointer)>;