pub type GBaseInitFunc = Option<unsafe extern "C" fn(_: gpointer)>;